تصویب بودجه 70 میلیارد ریالی شهرداری در سال 94

لایحه بودجه 70 میلیارد ریالی سال 1394 شهرداری بندرکیاشهر که از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر بندرکیاشهر ارائه گردیده بود پس از بررسی دقیق به تصویب اعضای محترم شورای شهر رسید.

                                                                                    
مهندس حمید خودشاد با اعلام این خبردر ادامه اظهار داشت:  حدود 30 درصد از بودجه سال آینده شهرداری در وظیفه جاری و مابقی به بخش عمرانی تخصیص یافته است و این حاکی از آن است که نگاه و رویکرد شهرداری کاهش هزینه های جاری و افزایش هزینه های توسعه و عمران شهری می باشد. همچنین در سال آینده توجه خاصی به پروژه های زیبا سازی و مبلمان شهری و افزایش نشاط شهروندی خواهد شد.                                                                                                                                                
وی در ادامه افزود: بودجه ریزی همواره یکی از چالش های جدی شهرداری ها در ایران می باشد. زیرا شهرداری ها بعنوان موثرترین نهاد شهری که وظایف و خدمات گسترده ای را بعهده دارند و در عرف جهانی مظهری از دولت های محلی شناخته می شوند به جهت رفع نیاز های نامحدود و منابع محدودی که در دسترس آن هاست ناگزیر به مدیریت منابع مالی بوده و این مسئله وجود بودجه را اجتناب ناپذیر کرده است.
وی تصریح کرد: اهمیت تدوین بودجه برای شهرداری ها به گونه ای است که طبق ماده 16 آیین نامه مالی شهرداری ها ، مسئولیت آن به عهده شهردار است. و شهردار مسئول مستقیم مسائل مالی شهرداری است و مدیرت مالی آن را بعهده دارد. همچنین بر اساس ماده 23 آیین نامه مالی شهرداری ها ، مصوب تیر ماه 1346" بودجه شهرداری ،  پس ازتصویب انجمن شهر قابل اجراست"
وی ادامه داد: بنابراین بودجه را نباید معادل مفهوم ریالی آن و تنها یک سند مالی دانست ، بلکه بودجه در شهرداری ها ابزاری است برای کنترل و پیشرفت کار و حصول اطمینان از انجام آن طبق برنامه پیش بینی شده ، و به همین دلیل است که شهردار میتواند با وجود یک شیوه صحیح از تهیه و تنظیم بودجه و استخراج گزارش های مناسب بودجه ای ، کنترل صحیح و مناسبی را بر پیشرفت کارها و هزینه های انجام شده اعمال و در صورت لزوم تصویری روشن از وضعیت عملکرد شهرداری ارائه نماید.
مهندس خودشاد در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: بنابراین روش بودجه ریزی نقش بسیار مهم و حیاتی در تحقق اهداف شهرداری ها ایفا می نماید. و باید دارای شاخص های مهمی چون شفافیت مالی، عملیاتی ، و توسعه محور باشد.
وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی که مدیریت و تامین منابع مالی شهرداری ها به دلیل سهم کم درآمدهای پایدار در بودجه، پیوند عمیقی با وضعیت اقتصاد کشور دارد؛ توجه به عملیاتی بودن و جذب مشارکت های مردمی و سرمایه گذاران بخش خصوصی و کاهش هزینه ها تاثیر بسزایی درکارایی و اثربخشی منابع موجود به عبارتی مدیریت مالی شهرداری ها دارد.
 وی با اشاره به تغیر نگرش شهرداری بندرکیاشهر در چند سال اخیر خاطر نشان ساخت: رویکرد شهرداری بندرکیاشهر، برنامه محور حرکت کردن و توجه به مسائل فنی دقیق و همراه با نگاه کارشناسی است و تلاش کردیم در برنامه‌ریزی سال آینده به نحوی عمل کنیم تا در حد امکان کاستی‌ها برطرف شود وخروجی کار نیز رضایت نسبتی مردم را به همراه داشته باشد