مناقصه نوبت ششم فروش واحد های تجاری و اداری

شهرداری بندر کیاشهر به استناد مجوز شماره 22/3 / ش مورخ 9 / 11 / 91  شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به  فروش سرقفلی 7  باب  از مغازه های طبقه اول ساختمان تجاری- اداری شهرداری ، واقع در میدان اصلی شهر را بشرح ذیل  از طریق مزایده عمومی اقدام نماید ، فلذا  متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده  وکسب اطلاعات بیشتر به امور مالی شهرداری بندر کیاشهر مراجعه و یا با شماره های 4822444 و 4822445 و 4822848 – 0142 تماس حاصل فرمایند.
شرایط شرکت در مزایده :
1)    شرکت کنندگان برای خرید هر یک از واحد ها ی تجاری می بایست مبلغ 40/000/000 ريال بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100002765009 شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه بندر کیاشهر واریز نمایند .
2)    متقاضیان خرید واحدهای تجاری میبایستی اسناد  شرکت در مزایده جهت خرید هر یک از واحدهای تجاری را تکمیل     و به همراه فیش واریزی در پاکت لاک و مهر شده حداکثر تا ساعت 13 مورخ 92/12/18 به امور مالی شهرداری تحویل نماید.
3)    مغازه ها بصورت فروش سرقفلی بوده وکلیه هزینه های مربوط به دریافت کنتور آب و برق و گاز برعهده خریدار میباشد .
4)    بالاترین مبلغ پیشنهادی  برنده شناخته شده و سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام معامله قطعی نزد شهرداری باقی خواهد ماند.
5)    حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه قرائت پیشنهادات آزاد بوده و عدم حضور یک یا کلیه پیشنهاد دهندگان موجب هیچگونه ادعایی برای شرکت کنندگان نخواهد بود .
6)    برنده  مزایده مکلف است از تاریخ اعلام ظرف مدت سه روز نسبت به واریز کل بهای مغازه (قیمت پیشنهادی) به حساب درآمد شهرداری به شماره  0106211506009  اقدام نماید درغیر اینصورت انصراف وی از انجام معامله تلقی و سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و با نفر دوم معامله انجام میگردد و در صورت انصراف نفردوم سپرده وی نیز به نفع شهرداری ضبط و معامله با نفر سوم انجام میگیرد .
7)    به پیشنهادات فاقد سپرده تعیین شده و مبهم و یا خارج از موعد مقرر و کمتراز قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8)    شرکت کنندگان فقط تا تاریخ گشایش پاکت مهلت دارند در صورت انصراف سپرده خود را پس بگیرند.
9)    شرکت در مزایده برای عموم آزاد است .
10)     کلیه هزینه های نقل و انتقال  وآگهی و غیره بعهده برندگان مزایده میباشد.
11)    شهرداری در ردیا قبول پیشنهادات مختاراست و این برگ هیچگونه حقی از جهت خرید برای شرکت کنندگان           ایجاد نمیکند.
12)    مزایده روز یکشنبه مورخ 92/12/18 راس ساعت 14 با حضور اعضای کمیسیون معاملات شهرداری و شرکت کنندگان       در مزایده در محل شهرداری برگزار و نتیجه پس ازبررسی اعلام خواهد گردید.

دانلود آگهی مزایده بصورت فایل متنی
دانلود لیست قیمت پایه در آگهی مزایده نوبت ششم
دانلود نقشه طبقه اول تجاری و اداری